"Greek National Pride" blog / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

«Habemus» κυβερνοάμυνα!


Πυρετώδεις οι προετοιμασίες για την πρώτη εθνική άσκηση αντιμετώπισης ηλεκτρονικού πολέμου, που διοργανώνει η αρμόδια υπηρεσία του ΥΕΘΑ.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο αυτή τη φορά εί­ναι ότι η ΔΙΚΥΒ κατά­φερε έπειτα από συστηματική και αθόρυβη δουλειά να ευαι­σθητοποιήσει και να προκαλέ­σει το ενδιαφέρον ενός μεγά­λου αριθμού υπουργείων, υπη­ρεσιών και οργανισμών, οι ο­ποίοι προσδίδουν μία νέα διά­σταση στη σημαντική αυτή ά­σκηση με τη μαζική συμμετοχή τους. Όπως είχε αναφέρει ο «ΚτΕ« στο προαναφερθέν φύλ­λο του, στην άσκηση συμμετέ­χουν τα εξής υπουργεία, υπη­ρεσίες και φορείς:

ΕΥΠ, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Εσωτερικών, υπουρ­γείο Προστασίας του Πολίτη, υ­πουργείο Οικονομικών/ΓΤΠΣ, ΕΛ.ΑΣ. (Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), Γενική Γραμμα­τεία Υπουργείου Υποδομών, Γε­νική Γραμματεία Πολπτκής Προ­στασίας, Λιμενικό Σώμα, Πυρο­σβεστική Υπηρεσία, Κέντρο Με­λετών Εθνικής Ασφαλείας (υ­πουργείο Προστασίας του Πο­λίτη), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οι­κονομικό Πανεπιστήμιο Αθη­νών, Αριστοτέλειο Πανεπιστή­μιο θεσσαλονίκης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανε­πιστήμιο Πειραιώς, Πανεπι­στήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ Αθήνας, Ερευνη­τικό Ακαδημαϊκό Ινστπούτο Τε­χνολογίας Υπολογιστών, ΑΤΕΙ θεσσαλονίκης και Τεχνικό Επι­μελητήριο Ελλάδος.

Η είδηση, όμως, που τάραξε τα νερά ήταν η πρόσφατη δήλωση συμμετο­χής στην άσκηση (μέσω εγγρά­φου του υπουργού Επικρατεί­ας κ. Χ. Παμπούκη) του «opengov», με αποτέλεσμα να γίνει επιτέλους αντιληπτό στο ΥΠΕΘΑ ότι κάτι σημαντικό συμ­βαίνει και να αρχίσουν ορισμέ­νοι να φροντίζουν να ενημερω­θούν για το θέμα.

Ποιοι εξαιρούνται.

Από την κατάσταση αυτή εξαι­ρούνται ο αναπληρωτής υ­πουργός Αμυνας κ. Πάνος Μπεγλίτης, ο οποίος, έπειτα από μία ενημέρωση που είχε για το έργο της ΔΙΚΥΒ από το προηγούμενο διευθυντή της, κ. Δ. Αντωνόπουλο, πρότεινε από τον περασμένο χρόνο την επιχει­ρησιακή αναβάθμιση αυτής της τόσο ζωτικής για την ασφάλεια της χώρας διευθύνσεως, χωρίς όμως αποτέλεσμα μέχρι στιγ­μής. Εξαιρούνται επίσης οι αρ­χηγοί του ΓΈΣ και του ΓΕΑ, οι οποίοι φαίνεται να είναι και οι μόνοι εκ των αρχηγών που α­ντελήφθησαν τη σημασία του κυβερνοπολέμου (της πλέον χα­μηλού κόστους μορφής πολέ­μου, με δυσανάλογα προς το κό­στος του αποτελέσματα) και υ­ποστηρίζουν από καιρό διακρι­τικά, αλλά ουσιαστικά το έργο της ΔΙΚΥΒ στα μέτρα των δυνα­τοτήτων τους.

Στην προώθηση της κυβερνοάμυνας της χώρας, ουσια­στική ήταν επίσης η συμβολή τεσσάρων καθηγητών πανεπιστημίου οι οποίοι, από τις θέ­σεις που κατέχουν μπόρεσαν να παράσχουν ουσιαστική υ υ­ποστήριξη στο έργο της ΔΙΚΥΒ, και συγκεκριμένως των κ. Στέ­φανου Γκρίτζαλη (ειδικός γραμ­ματέας Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης, υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι­κής Διακυβέρνησης), Διομήδη Σπινέλη (γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείου Οικονομικών), Σω­κράτη Κατσίκα (γενικός γραμ­ματέας Επικοινωνιών, υπουρ­γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και Δημήτρη Γκρίτζαλη (καθηγητής Ασφάλειας στην Πληροφορική και σης Επι­κοινωνίες, Τμήμα Πληροφορι­κής στο Οικονομικό Πανεπι­στήμιο Αθηνών).

Το νερό στ’αυλάκι.

Στην τελική σύσκεψη που έγι­νε την περασμένη Τρίτη από τη ΔΙΚΥΒ, η οποία έκανε μία άριστα οργανωμένη παρουσίαση του τρόπου διεξαγωγής της ασκή­σεως, το ενδιαφέρον και τα θε­τικά σχόλια όλων των συμμετασχόντων έδωσαν την εντύπωση ότι το θέμα της κυβερνοάμυνας άρχισε επιτέλους να μπαίνει σε κάποιο δρόμο. Ιδιαίτερα εν­θαρρυντικές ήταν αυτή τη φορά η συμμετοχή και κυρίως η στά­ση της ΕΥΠ στην τελευταία σύσκε­ψη, αποτέλεσμα προφανώς της αλλαγής του επικεφαλής της αρ­μόδιας διευθύνσεως, ο οποίος επέδειξε μία τελείως διαφορε­τική στάση στο όλο θέμα.

Η αλλαγή αυτή ελπίζεται ό­τι θα ανοίξει επιτέλους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της ΔΙΚΥΒ και της ΕΥΠ, για να σταματήσει μία απαράδεκτη αντιδικία που μόνο ζημίες προκαλούσε στην άμυνα και στην προστασία της χώρας από την πλέον ύπουλη και καταστροφική μορφή πολέ­μου. Εξ όσων γνωρίζουμε, η ΔΙΚΥΒ όχι μόνο δεν έχει καμία αντίρρηση για συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα αλλά εί­ναι πρόθυμη να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια, υπό τη μορ­φή κυρίως της τεχνογνωσίας που συσσώρευσε, έχοντας α­σχοληθεί, όχι θεωρητικά αλλά «εττ1 έργω*, αρκετά χρόνια πριν η ΕΥΠ αρχίσει να αντιλαμβά­νεται τι πραγματικά συμβαίνει στον χώρο και αποφασίσει (πρόσφατα) να κινητοποιηθεί.

Άθλος.

Το γεγονός ότι το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της κυ­βερνοάμυνας έγινε ή πάει να γίνει είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό και αποτελεί έναν πραγ­ματικό άθλο για τα στελέχη της ΔΙΚΥΒ, που, με μόνο τους κί­νητρο την ευαισθησία τους για την άμυνα της χώρας, με πολύ μεράκι, φιλότιμο και ξενύχτια, κατάφεραν να φτάσουν μέχρι εδώ που έφτασαν. Από εδώ και πέρα, η ευθύνη για τη συνέχεια της προσπάθειας ανήκει στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, η οποία εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει ζητήσει ακόμη μία παρου­σίαση του όλου θέματος της κυ­βερνοάμυνας από τη ΔΙΚΥΒ και φυσικά μάλλον δεν έχει ενημε­ρωθεί ακόμη ότι η ζωτική αυτή υπηρεσία στην ουσία δεν έχει ακόμη προϋπολογισμό.

Αρκεί να αναφερθεί ότι για τις ανάγκες της ασκήσεως η ΔΙΚΥΒ ζήτησε από το ΓΕΕΘΑ το ποσόν των 11.000 ευρώ και το τελευταίο, μέσω του υπαρχηγού του αντιστράτηγου (Τθ) κ. Σ. Ξιφαρά, ενέκρινε μόλις… 2.000.

Ίσως γιατί το μόνο που κα­τάλαβε από την άσκηση αυτή ήταν ότι, με τόσο κόσμο και υ­πηρεσίες που θα ελάμβαναν μέρος, η ΔΙΚΥΒ θα έπρεπε να τους προσφέρει και κανένα σάντου­ιτς. Είπαμε να κάνουμε οικονο­μία, αλλά όχι να φτάνουμε και στα όρια της γελοιότητας…

Εφημερίδα: ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ – ΣΕΛ.32 (08.05.2010)

6 thoughts on “«Habemus» κυβερνοάμυνα!

 1. Βλακείες, ψαξτε το λίγο. Πολύ σημασία για κάτι που το κάνουν και οι πιο απλοί φοιτητές.Κανένας φορέας δεν θα παίξει γιατί κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ψάξτε αλλού να βρείτε ποια είναι η καρδιά των ΕΔ. οχι αθήνα πάντως.
  Το ηλεκτρονικός πόλεμος δεν έχει καμία σχέση –

 2. Φίλε Ανώνυμε της Μαΐου 8, 2010.
  Ξέρω πολύ καλά ότι από μυαλά η Ελλάδα, δόξα τον Θεό, μέχρι εξαγωγή κάνει σε όλον τον κόσμο.
  Πίστεψα ότι θα ήταν κάτι το σοβαρό, γιατί μπορούμε και μάλιστα καλύτερα από πολλούς άλλους.
  Αν όντως είναι όπως τα λες, τότε κρίμα.

 3. Ανώνυμε καλύτερα να το ψάξεις εσύ πρώτος γιατί δεν ξέρεις τι λές. Δεν γνωρίζεις τίποτα περί ηλεκτρονικού πολέμου στην Ελλάδα. Οι φορείς θα παίξουν όλοι. Όσο για το οι πιο απλοί φοιτητές τότε φαντάζομαι εσύ θα είσαι κάποιος ειδικός hacker.

  Η άσκηση θα γίνει θα έχει τεράστιο όγκο και θα είναι άλλη μια απο τις σιώπηλες πλήν μεγάλες επιτυχίες λίγων ατόμων με πολύ μεράκι και δουλεία, που παλεύουν μόνοι τους γιατί κάποιοι σαν εσένα τους μηδενίζουν χωρίς καν να ερευνήσουν.

 4. Ηλεκτρονικος Πόλεμος = Electronic Warefare , άρα καμία σχέση.

  Μάθανε όλοι να το παίζουν hacker και γνώστες κάνοντας ένα ping. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν Hacker. Αν υπάρχουν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, και δεν τους ξέρει κανένας.

  Μακάρι η άσκηση να γίνει όπως λες.

  Τώρα για το
  «μια απο τις σιώπηλες πλήν μεγάλες επιτυχίες λίγων ατόμων με πολύ μεράκι και δουλεία, που παλεύουν μόνοι τους γιατί κάποιοι σαν εσένα τους μηδενίζουν χωρίς καν να ερευνήσουν»

  στο επιστέφω, γιατί αυτοί υπάρχουν αλλά δεν διαφημίζουν παντού το υποτιθέμενο έργο τους και ούτε έχουν ανάγκη από συνήγορους.

 5. Τρίχες… και μάλιστα κατσαρές… οι σοβαρές ενέργειες δεν δημοσιεύονται…

  Φαίνεται οτι και ο «δημοσιογράφος» θέλει ένα διδακτορικούλι…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s