"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ / Εξοπλισμοί

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ FATS


 

 

– Τα συστήµατα εκπαίδευσης ή εξοµοιωτές (Simulators) FATS, ανάλογα µε τον τύπο τους, επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκπαίδευση, σε εσωτερικό χώρο, ενός έως δεκαπέντε (1-15) ατόµων µε την χρήση τροποποιηµένων όπλων (περιστρόφων, πιστολίων, υποπολυβόλων, τυφεκίων, πολυβόλων κλπ) µε ενσωµατωµένη στο εσωτερικό της κάνης τους, συσκευής (ποµπού) ακτίνων laser, σε ποικίλα σενάρια τόσο σε σενάρια βελτιώσεως ασκήσεων πεδίου βολής (βασικής εκπαιδεύσεως) όσο και σε σενάρια κρίσεως και τακτικής (αντιµετώπισης κακοποιών, ελέγχου οικιών, εισόδου σε κατοικηµένες ή ακατοίκητες οικίες, ενεδρών, αντιµετωπίσεως ενεδρών, αντιµετώπισης επιθέσεως εχθρικών δυνάµεων και τεθωρακισµένων κλπ) για την κάλυψη αναγκών εκπαιδεύσεως Ενόπλων ∆υνάµεων, Σωµάτων Ασφαλείας και Προσωπικού Ασφαλείας Τραπεζών, Οργανισµών κλπ.

– Με την χρήση πρόσθετου εξοπλισµού είναι δυνατή και η εκπαίδευση προσωπικού µε πραγµατικά πυρά ή κάτω από συνθήκες µειωµένης ορατότητας (πχ. νύκτα) µε την βοήθεια διόπτρων νυκτερινής σκόπευσης και παρατήρησης κλπ.

– Απαιτείται µόνο ένας εκπαιδευτής για µέχρι 15 εκπαιδευόµενους και δεν είναι απαραίτητη η γνώση και εµπειρία χρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών ούτε για τον εκπαιδευτή ούτε για τους εκπαιδευόµενους. Ένα τυπικό σύστηµα εκπαιδεύσεως FATS αποτελείται από τα εξής:

– Την κεντρική µονάδα (console)

– Χειριστήριο για τον εκπαιδευτή (Instructor console)

– Οθόνη (screen)

– Μεγαφωνική εγκατάσταση (Sound System)

– Έγχρωµη οθόνη εκπαιδευτή (Instructor monitor)

– ∆ιάφορα παρελκόµενα-αναλώσιµα

– Όπλα, τροποποιηµένα µε ενσωµατωµένη στο εσωτερικό της κάνης τους συσκευή laser, πχ. περίστροφα, υποπολυβόλα, τυφέκια, πολυβόλα κλπ. Ο αριθµός των όπλων ποικίλει ανάλογα µε τον τύπο του συστήµατος.

– Βιντεοδίσκους (συνοδευόµενους από δισκέτες Η/Υ) µε ποικίλα σενάρια αστυνοµικού ή στρατιωτικού περιεχοµένου.

– Όλα τα συστήµατα FATS µπορούν να αναβαθµιστούν και να προσαρµοστούν σε µελλοντικές βελτιώσεις-ανάγκες, παρέχοντας την δυνατότητα ταυτόχρονης εκπαίδευσης περισσότερων ατόµων και δεχόµενα µία σειρά βοηθητικών εξαρτηµάτων και παρελκόµενων καθώς και τις µελλοντικές βελτιώσεις που θα επιφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία στα συστήµατά της.

– Ένα σύστηµα FATS µπορεί να εγκατασταθεί στην αίθουσα συγκεντρώσεων /διδασκαλίας της µονάδος, στον χώρο οχηµάτων ή άλλο δωµάτιο ή σκηνή όπου υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και µπορεί να παρεµποδιστεί η απευθείας είσοδος ηλιακού φωτός.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ FATS.

– Κάθε εξοµοιωτής FATS παρέχει την πλέον πρόσφατης, σύγχρονης τεχνολογίας εκπαίδευση εξοµοιωτή για να εκπαιδεύσει/βελτιώσει τις ικανότητες του στρατιώτη και αστυνοµικού σε όλο το εύρος από βολή ακριβείας µεµονωµένων εκπαιδευοµένων/οµάδων µέχρι επιπέδου ενισχυµένης οµάδος, οµαδική εκπαίδευση.

– Το σύστηµα FATS έχει απεριόριστες δυνατότητες να βάλλει οποιοδήποτε όπλο για την βελτίωση της ικανότητας µάχης, ενώ εξοικονοµεί χρόνο, χρήµατα και προστατεύει το περιβάλλον.

Δυνατότητες.

– ∆ιαγνωστικό εργαλείο για όλα τα όπλα.

– Εκπαίδευση βολής ακριβείας µεµονωµένων εκπαιδευοµένων – από την ρύθµιση των σκοπευτικών του όπλου µέχρι πλήρεις σειρές εκπαιδεύσεως ικανότητας (προκεχωρηµένη εκπαίδευση)

– Οµαδικές εµπλοκές µάχης-τόσο επιθετικά όσο και αµυντικά σενάρια.

– Επιλογές ηµέρας ή νύκτας.

– Εκπαίδευση στην κρίση-απόφαση-αντίδραση-ακρίβεια βολής δηλ. Εκπαίδευση σε επικίνδυνες καταστάσεις όπου ο εκπαιδευόµενος, πχ. αστυνοµικός πρέπει να αποφασίσει κάτω από συνθήκες κινδύνου, πιέσεως (stress) κλπ αν θα πρέπει να κάνει χρήση του όπλου του ή όχι και αν αποφασίσει να κάνει χρήση του όπλου να ενεργήσει µε ταχύτητα, να σκοπεύσει µε ακρίβεια και ταχύτητα και να πλήξει τους εχθρικούς «στόχους» (κακοποιούς κλπ) που υπάρχουν στην οθόνη, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως να πλήξει τους «φίλιους στόχους» (οµήρους, αστυνοµικούς κλπ).

Ικανότητα.

– Αποδεδειγµένη θετική εκπαιδευτική µεταβίβαση.

– «Βολή κατά βολή» ανατροφοδότηση (Feedback).

– Προετοιµάζει τους στρατιώτες και αστυνοµικούς βελτιστοποιήσουν περιορισµένες ευκαιρίες «βολής µε πραγµατικά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΩΤΩΝ FATS.

Α) Κανένας περιορισµός από τη διαθεσιµότητα πεδίων βολής. Η εκπαίδευση γίνεται σε εσωτερικό χώρο, κοντά στις εγκαταστάσεις στρατωνισµού του προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπαιθρίων πεδίων βολής, καιρικών συνθηκών κλπ.

Β) Αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης καθώς δεν απαιτείται χρόνος για µετάβαση στα υπαίθρια πεδία βολής και επιστροφή από αυτά, όπως επίσης και για την προετοιµασία των πεδίων βολής (τοποθέτηση στόχων κλπ) και τον καθαρισµό του οπλισµού.

Γ) Βέλτιστη χρήση του «περιορισµένου» χρόνου για εκπαίδευση µε την χρήση σεναρίων κρίσεως-αποφάσεως βολής-βολής ακριβείας και σεναρίων τακτικής και µάχης δηλ. σεναρίων καταστάσεων ενόπλων συµπλοκών και µάχης που δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν σε συνήθη πεδία βολής και να χρησιµοποιηθούν για ρεαλιστική εκπαίδευση.

Δ) Μείωση των δαπανών εκπαίδευσης στο ελάχιστο καθώς δεν απαιτούνται δαπάνες:

– Προµηθείας πυροµαχικών.

– Συντήρησης πεδίων βολής και καθαρισµού αυτών από µη εκραγέντα πυροµαχικά και υπολείµµατα µολύβδου.

– Αντικατάστασης οπλισµού και συσκευών υποστηρίξεως λόγω φθορών που προκαλούνται από την συνήθη εκπαίδευση µε βολές µε κανονικά πυροµαχικά.

– Μεταφοράς προσωπικού προς και από τα πεδία βολής.

Ε) Μείωση των προβληµάτων ασφαλείας προσωπικού και περίοικων των πεδίων βολής καθώς και των προβληµάτων ηχορύπανσης και ρύπανσης µολύβδου από τον οποίο κατασκευάζονται ολόκληρες βολίδες ή πυρήνες επενδεδυµένων βολίδων.

ΣΤ) Ανεξαρτησία από πηγές προµηθείας πυροµαχικών καθώς δεν υπάρχει κανένα όριο στη διαθεσιµότητα πυροµαχικών για να επιτευχθεί το απαιτούµενο υψηλό επίπεδο εκπαιδεύσεως.

Ζ) Μυστικότητα µεθόδων εκπαίδευσης, σεναρίων εκπαίδευσης, επιπέδου εκπαίδευσης καθώς η εκπαίδευση γίνεται σε κλειστό χώρο και ο χρήστης (Στρατιωτική ή Αστυνοµική Μονάδα) µε την βοήθεια του κατάλληλου εξοπλισµού (DVF) έχει τη δυνατότητα να δηµιουργεί δικά του ρεαλιστικά σενάρια και προγράµµατα βολής µε θέµατα από το δικό του επιχειρησιακό περιβάλλον, ανεξάρτητα από τα σενάρια και τα προγράµµατα που παρέχει ο κατασκευαστής των εξοµοιωτών και είναι γνωστά σ’ αυτόν και όλους τους χρήστες των συστηµάτων.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.

α. Η εταιρεία μας με την επωνυμία «Δ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΜΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ», εδρεύουσα στην Αθήνα, Ιουστινιανού 4, N. Ερυθραία Τ.Κ. 146 71, ΤΗΛ: 210-6815545 & 210-7626860 FAX: 210-6815226 & 210-7626897, ιδρύθηκε το 1995 ως διάδοχος της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. η οποία από το έτος 1985 είχε μία σύντομη αλλά δυναμική και επιτυχημένη πορεία στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας αμυντικού εξοπλισμού και υλικών ασφαλείας, και δημιουργήθηκε, για καθαρά τεχνικούς λόγους στα πλαίσια της προσπάθειας αναδιοργανώσεως της εταιρίας μας για την αναβάθμιση και διεύρυνση της εμπορικής δραστηριότητάς της, την ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας και την επέκτασή της και στον τομέα των κατασκευών υλικών αμύνης και ασφαλείας.

β. Στην μέχρι τώρα πορεία της η εταιρία μας αντιπροσώπευε και αντιπροσωπεύει διάφορους διακεκριμένους και αξιόπιστους Οίκους του Εξωτερικού κυρίως στους τομείς Άμυνας και Ασφάλειας μέσω των οποίων προμήθευσε και συνεχίζει να παρέχει τους Έλληνες πελάτες της (με κύριο πελάτη το Ελληνικό δημόσιο) τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της.

– ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΩΝ-

– ΟΠΛΑ & ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ –

– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –

– ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ & ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ –

– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ –

Από την ίδρυση της εταιρείας έως και σήμερα έχουν επιτυχώς ολοκληρωθεί τριάντα πέντε (35) συμβάσεις ποικίλων υλικών με τελικό χρήστη διάφορα Υπουργεία του Ελληνικού δημόσιου. Σε εξέλιξη βρίσκονται άλλες πέντε (5) συμβάσεις μεταξύ των οποίων είναι και η σύμβαση του 2010 με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη προμήθεια 14 Εξομοιωτών Βολής Ελαφρών Όπλων Πεζικού με προμηθεύτρια εταιρεία την MEGGITT TRAINING SYSTEMS Inc, ΗΠΑ.

Η εταιρεία μας ασχολείται στην Ελλάδα για πάνω από 15 χρόνια με τα σύγχρονα συστήματα εξομοίωσης και τις εφαρμογές τους, έχει δε εγκαταστήσει πάνω από 35 συστήματα στις Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας και σε όλο τον Ελλαδικό χώρο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s