"Greek National Pride" blog / ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Αποθήκευση πυρομαχικών σε μονάδες της Κρήτης


Για την κατάσταση αποθήκευσης των πυρομαχικών στις στρατιωτικές μονάδες της Κρήτης ενημερώνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Π. Μπεγλίτης, το Βουλευτή Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας Λευτέρη Αυγενάκη, απαντώντας εγγράφως σε σχετική κοινοβουλευτική του παρέμβαση, διαβεβαιώνοντας ότι είναι ασφαλώς αποθηκευμένα, με τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας, χωρίς όμως να αποκλείει 100% πιθανότητα έκρηξης.

Ειδικότερα, ο αρμόδιος Υπουργός καταγράφει ανά Σώμα τα εξής:

ΓΕΣ
«Στις Μονάδες του Σ.Ξ. που εδρεύουν στην Κρήτη υπάρχει πληθώρα ειδών πυρομαχικών, παρόμοια με τα αντίστοιχα είδη πυρομαχικών που υπάρχουν στις περισσότερες E.Δ. στον κόσμο.

Για την ορθή εναποθήκευση των πυρομαχικών των Μονάδων του Σ.B. στην Κρήτη:
α. Χρησιμοποιούνται διαφόρων τύπων αποθηκευτικοί χώροι, οι οποίοι σχεδόν στο σύνολό τους πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και εφαρμόζονται όλοι οι γενικοί και ειδι¬κοί κανόνες εναποθήκευσης.
β. Από το ΓΕΣ έχουν εκδοθεί σχετικά τεχνικά εγχειρίδια, η εφαρμογή των οποίων ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα με τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων και επιθεωρήσεων.

Για την εξάλειψη τον κινδύνου εκρήξεως των αποθηκευμένων πυρομαχικών στην Κρήτη, το ΓΕΣ έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας, πλην όμως δεν δύναται να αποκλειστεί 100% το ενδεχόμενο αστοχίας του υλικού καθώς τα πυρομαχικά αποτελούνται από χημικές ενώσεις (εκρηκτικές και πυροτεχνικές ύλες) και από μηχανικά μέρη.

Οι συνθήκες φύλαξης των κατασχεμένων πυρομαχικών που υπάρχουν στη Μονάδα πυρομαχικών της Κρήτης δε διαφέρουν από αυτές των υπολοίπων πυρομαχικών της Μονάδας. Η καταστροφή των κατασχεμένων πυρομαχικών πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα χρονικά όρια που ορίζονται από τα ΝΔ 2168/1993 και ΝΔ 2298/1995, λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

ΓΕΝ
Το Π.Ν. σχεδιάζει όλες τις διαδικασίες ώστε σχολαστικά και απαρέγκλιτα να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας στους χώρους αποθήκευσης των πυρομαχικών ανά την επικράτεια, με συνεχή στόχο την αποτροπή των συνθηκών που είναι δυνατό να προκαλέσουν ατύχημα. Για τον λόγο αυτό δεν υφίστανται πυρομαχικά που να βρίσκονται αποθηκευμένα σε εμπορευματοκιβώτια (containers) ή εκτεθειμένα στην ύπαιθρο, που υπό ορισμένες συνθήκες όπως π.χ. υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους, είναι δυνατόν να εκραγούν και να προκληθεί ατύχημα.

Όλοι οι χειρισμοί, η διακίνηση και η αποθήκευση των πυρομαχικών και των καυσίμων εντός τον Ναυστάθμου στη Σούδα, καθώς και των λοιπών Ναυτικών Υπηρεσιών στην Κρήτη, πραγματοποιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες διατάξεις ασφαλείας, που προβλέπουν τις διαδικασίες χειρισμού και διακίνησης των πυρομαχικών, καθώς και την προβλεπόμενη υποδομή φύλαξής τους σε πυριταποθήκες.

Οι χώροι αποθήκευσης επιθεωρούνται σε προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, βάσει των Νατοϊκών συμφωνιών και των αντίστοιχων κανονισμών του ΠΝ.

Στα πλαίσια προγραμματισμού της σταδιακής οικολογικής καταστροφής τους υφίσταται απόφαση ΣΑΓΕ σχετικά με την σταδιακή αποστρατικοποίηση και καταστροφή των αχρήστων πυρομαχικών στο σύνολο τους, διακλαδικά, και για τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας. Παράλληλα, έχουν αναληφθεί ενέργειες διερεύνησης για την δυνατότητα καταστροφής πυρομαχικών στο εξωτερικό, ενώ πρόσφατα (Φεβρουάριος 2011) κατεστράφησαν 40 κινητήρες Κ/Β EXOCET ΜΜ-38 στη Γερμανία.

ΓΕΑ
Τα πυρομαχικά /εκρηκτικές ύλες που είναι αποθηκευμένα σε Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) είναι ελεγχόμενα ως προς το είδος, τις ποσότητες και την ποιοτική τους κατάσταση, ενώ το σύνολο των χώρων αποθήκευσης και συντήρησης των πυρομαχικών /εκρηκτικών υλών όλων των τύπων φυλάσσεται από δυνάμεις άμυνας – φρούρησης της ΠΑ σε 24ωρη βάση.

Η Π.Α. διαχειρίζεται το σύνολο των πυρομαχικών /εκρηκτικών υλών που έχει στην κατοχή της εφαρμόζοντας διαδικασίες που αναφέρονται σε τεχνική βιβλιογραφία υλικών, καθώς και σε εθνικά και νατοϊκά θεσμικά κείμενα, διαθέτοντας κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της αποθήκευσης¬ και συντήρησης πυρομαχικών /εκρηκτικών υλών.

Η αποθήκευση πυρομαχικών διέπεται από αυστηρά κριτήρια όσον αφορά:
α. Τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αποθηκευμένων εκρηκτικών υλών.
β. Το διαχωρισμό και την κατάλληλη συναποθήκευση των πυρομαχικών /εκρηκτικών υλών ανάλογα με το είδος και το βαθμό επικινδυνότητάς τους.
γ. Το συστηματικό έλεγχο και την εξασφάλιση σταθερών περιβαλλοντικών συνθηκών αποθήκευσης (θερμοκρασία, υγρασία).
δ. Την τήρηση προβλεπόμενων αποστάσεων ασφαλείας από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
ε. Την ανάπτυξη και συντήρηση των τεχνικών διατάξεων ασφαλείας (αναχώματα, επιχωμα¬τώσεις, μέτρα πυρασφάλειας).

Το σύνολο των πυρομαχικών, τόσο των εν ενεργεία όσο και των εκτός ενέργειας, υπόκειται σε προγραμματισμένες περιοδικές επιθεωρήσεις από εξειδικευμένο προσωπικό για την εξασφάλιση της καλής φυσικής του κατάστασης. Σε περιπτώσεις εντοπισμού πυρομαχικών /εκρηκτικών υλών εκτός των προβλεπομένων ποιοτικών προδιαγραφών η ΠΑ επιλαμβάνεται με κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή επισφαλών καταστάσεων.

Η ΠΑ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες ώστε η αποθήκευση και συντήρηση των πυρομαχικών/εκρηκτικών υλών όλων των τύπων που διαθέτει να γίνεται σε κατάλληλα κατασκευασμένους χώρους διαφόρων ειδών (ανάλογα με το είδος του πυρομαχικού) οι οποίοι να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που προβλέπονται για χώρους υψηλής επικινδυνότητας από τα υφιστάμενα εθνικά και νατοϊκά θεσμικά κείμενα και τα ισχύοντα σχέδια αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων. Τέλος, έχουν δοθεί οδηγίες στο σύνολο των Μονάδων της ΙΙΑ για την εκτέλεση εκτάκτων ελέγχων των μέτρων φυσικής ασφάλειας και πυρασφάλειας. Οποιαδήποτε παρατήρηση τυχόν εντοπιστεί θα αποκατασταθεί άμεσα. Ταυτόχρονα έχει ζητηθεί η επαγρύπνηση του προσωπικού για τη σχολαστική εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στους χώρους υψηλής επικινδυνότητας.  πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s