"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ / OIKONOMIA

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ – Απολογία του δικτάτορα Γ. Παπαδοπούλου (Απόσπασμα σχετικό προς τα συνθήματα Ψωμί παιδεία ελευθερία)


Α10-(1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γ Παπαδόπουλος απολογούμενος …Ενοχοι είναι αυτοί που μας διώκουν, μας συλλαμβάνουν, μας βασανίζουν, μας φυλακίζουν, μας παραπέμπουν σε δίκες και απεργάζονται με όλα τα μέσα την εξόντωσή μας γιατί είμαστε πολιτικοί τους αντίπαλοι…

«..Ως προς το ψωμί, την οικονομίαν, παραλάβαμεν το εθνικόν εισόδημα εις τα 565 δολλάρια, και παραδώσαμε την διαχείρισιν της εξουσίας όταν ανετράπημεν εις 1.100

Παραλάβαμεν τον προϋπολογισμόν της χώρας εις το ύψος των 29 δισεκατομμυρίων και παραδώσαμεν την αρχήν, με τον προϋπολογισμόν της χώρας εις 109 δισεκατομμύρια.

Παραλάβαμεν το συναλλαγματικόν απόθεμα της χώρας εις τα 200 εκατομμύρια δολλάρια και το παραδώσαμεν εις τον ένα δισεκατομμύριον πεντήκοντα εκατομμύρια δολλάρια…

Παιδεία
Δύο δισεκατομμύρια τετρακόσια εκατομμύρια ήσαν αι δαπάναι του προϋπολογισμού υπέρ της παιδείας όταν αναλάβομεν την αρχήν. Και παραδώσαμεν κονδύλιον εγγεγραμμένον εις τον προϋπολογισμόν ύψους 15 δισεκατομμυρίων.

Εξακόσιες είκοσι επτά ήσαν αι θέσεις των λειτουργών της ανωτάτης παιδείας, διότι δεν θα αναφερθώ εις την γενικήν, και ανεπτύξαμεν τας καθηγητικάς έδρας εις τον αριθμόν των εννεακοσίων εβδομήκοντα περίπου.

Δύο χιλιάδες εξακόσιοι ήσαν οι προβλεπόμενοι βοηθοί Καθηγητών, ως βοηθητικόν εκπαιδευτικόν προσωπικόν εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, και όταν παραδώσαμεν την αρχήν αι νομοθετημέναι θέσεις ανήρχοντο εις έξι χιλιάδας επτακοσίας, εάν δεν με απατά η μνήμη, εξ αυτών δε είχε κατορθωθεί να συμπληρωθούν περί τας τέσσερεις χιλιάδας οκτακοσίας.

Εδιπλασιάσαμε τας δυναμένας να προσφερθώσι υπηρεσίας εκ μέρους των φοιτητικών λεσχών, εβελτιώσαμε το φοιτητικόν συσσίτιον. Εχορηγήσαμεν τα φοιτητικά δάνεια.
Εχορηγήσαμε δωρεάν τα συγγράματα προς τους φοιτητάς. Εν πάση δε περιπτώσει ολοκληρώσαμε την έννοιαν εις την πραγματικήν μορφήν της δωρεάν παιδείας εις τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα…»

Α10-(2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο δικτάτορας Γ Παπαδόπουλος με τον επιχειρηματία Τομ Πάπας στην Αθήνα. Από την συμφωνία αυτή δικτατορίας και Τομ Πάπας δημιουργήθηκαν πολλές θέσεις εργασίας για τους Έλληνες. 

Η μεταποίηση (βιομηχανία εν στενή έννοια + βιοτεχνία + οικοτεχνία) είναι ο ζωτικότερος κλάδος της δευτερογενούς οικονομίας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Προαπριλιανή περίοδος 1953-1966

Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως : 7,21%

Περίοδος δικτατορίας  1967- 1973

Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως : 12,14%

Το έτος 1974 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην μεταποίηση (σε απόλυτες τιμές ) είχαν φτάσει στο ύψος των 14.914.000.000 δραχμές

Περίοδος μεταπολίτευσης Καραμανλή 1975-1981

Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως : 0,62%

Ποιο συγκεκριμένα αρνητικό πρόσημο είχαν τα έτη :

1975 11,95%

1977  5,19%

1978 2,82%

1981 6,22%

Το έτος 1981 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην μεταποίηση (σε απόλυτες τιμές ) είχαν φτάσει στο ύψος των 13.973.000.000 δραχμές , το δε 1978 είχε φτάσει στα 12.244.000.000 δραχμές

Περίοδος μεταπολίτευσης ΠΑΣΟΚ 1982-1989

Μέσος ετήσιος ρυθμός αυξήσεως : 1,67%

Ποιο συγκεκριμένα αρνητικό πρόσημο είχαν τα έτη :

 19822,2%

1983 1,7%

19860,1%

19872,4%

Θα πρέπει να πούμε ότι η περίοδος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την δικτατορία , ο δείκτης της δεύτερης ήταν κατά 7,27 φορές υψηλότερος. Στην περίοδο του ΠΑΣΟΚ ο ετήσιος ρυθμός αποβιομηχανοποιήσεως ήταν -0,62%  Ο Ιωαν Ζίγδης το φαινόμενο αυτό ονόμασε «Ραχάτ – σοσιαλισμό».

ΠΗΓΕΣ

 1. «Ελληνική Οικονομία» τομ ΙΙΙ σελ 197

 2. Εθνικοί λογαριασμοί 1987  σελ 51

 3. Εθνικοί λογαριασμοί 1989  σελ 58

Α10-(3)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ :  Η δικτατορία έφερε οικονομική άνθιση και ο λαός υποδεχόταν θερμά τους ηγέτες της, κανείς από αυτούς που επεφημούν τον δικτάτορα δεν πήγε με το ζόρι.

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1953-1966 10,2%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 10,7%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1981 (ΝΔ) 3,2%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 (ΠΑΣΟΚ) 0,1%

Α10-(4)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ τι θα μπορούσε να βάλει η μεταπολίτευση σαν σύνθημα;

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ (Μ.Ε.Ρ.Α.) ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 Μ.Ε.Ρ.Α.  10,9%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1981 Μ.Ε.Ρ.Α.   (ΝΔ) 0,2%  ελάττωση Μ.Ε.Ρ.Α.  54,5 φορές

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 Μ.Ε.Ρ.Α.   (ΠΑΣΟΚ) 0,3% ελάττωση Μ.Ε.Ρ.Α.  36,3 φορές

Οι παράλληλες επενδύσεις αφορούν όλους τους τομείς οδοποιία, παιδεία, βιομηχανία, σιδηρόδρομους, λιμάνια, αεροδρόμια μουσεία, πρόνοια , ύδρευση, υγεία κλπ

Α10-(5)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Οι παιδεμένες γενιές των απομάχων είδαν καλύτερες ημέρες με την δικτατορία.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Πρωτογενής τομέας είναι η γεωργία, κτηνοτροφία, δάση, αλιεία. Το Μέσο Ετήσιο Ποσό, σε απόλυτα μεγέθη , Ακαθαρίστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (ΜΕΠΑΕΠΚ) έχει ως εξής:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1953-1963 ΜΕΠΑΕΠΚ = 3.214.500.000 ΔΡΑΧΜΈΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1964-1966 ΜΕΠΑΕΠΚ = 5.771.300.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 ΜΕΠΑΕΠΚ = 7.848.600.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1981 ΜΕΠΑΕΠΚ = 7.218.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 ΜΕΠΑΕΠΚ = 5.467.400.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

ΠΗΓΕΣ

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  τομ ΙΙΙ σελ 196

 2. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  1987 σελ 51

 3. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  1989 σελ 58

Α10-(6)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΕΓΚΑΙΝΙΑ μια λέξη καθημερινή στα χρόνια της δικτατορίας….. τα εγκαίνια ήταν τόσο καθημερινό όσο καθημερινό είναι σήμερα η λέξη λουκέτα.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕΓΕΘΗ (ΑΕΠΚ)

            Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, οι τιμές είναι σε εκατομμύρια δραχμές :

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΕΛΛ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ»

1953    14.252
1954  14.389
1955    15.944

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΡΕ

1956    19.395
1957    19.120
1958    24.169
1959    25.264
1960    29.121
1961    31.467
1962    34.128
1963   35.966

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ

1964    43.455
1965    49.003
1966    50.567

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ


1967    49.770
1968    60.397
1969    71.653
1970    70.663
1971    80.558
1972    92.977
1973  100.093

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1974    74.660
1975    79.750
1976    85.950
1977    91.950
1978    91.100
1979    99.121
1980    92.705
1981    85.750

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΑΣΟΚ

1982    84.100
1983    83.000
1984    78.300
1985    82.360
1986    77.234
1987    73.315
1988    79.831
1989    87.839

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ – ΖΟΛΩΤΑ – ΓΡΙΒΑ – ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

1990    92.820
1991    90.971
1992    94.000

ΠΗΓΕΣ

 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 1992

 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 3. ΟΙΚΟΝΟΜ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ «ΕΠΙΛΟΓΗ» σελ 46

Α10-(7)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος μιλάει στους Αγρότες από την Στρατιωτική Λέσχη Λαρίσης.

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Είναι ένας δείκτης συσσώρευσης πλούτου, με τον οποίο εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται η παραγωγική μηχανή της χώρας. Το ύψος του Κατά κεφαλήν μέσου ετήσιου ρυθμού αυξήσεως (Κ.κ./Μ.Ε.Ρ.Α) των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, οι αριθμοί αυτοί αποτελούν τον πιο αξιόπιστο μάρτυρα για την ποσοτική και ποιοτική κατάσταση της οικονομίας, κατά τρόπο ωμό η οικονομία  έχει την πιο κάτω εικόνα (οι τιμές είναι σταθερές):

ΠΡΟΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1956 27,51%

1957 -2,38%

1958 40,85%

1959 -9,09%

1960 5,95%

1961 7,08%

1962 12,17%

1963 3,55%

1964 32,42%

1955 14,39%

1966 9,89%

Δηλαδή ένας ΜΟ 12,94%

ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1967 2,44%

1968 23,68%

1969 28,80%

1970 9,23%

1971 6,74% 
1972 8,25% 
1973 18,98%

Δηλαδή ένας ΜΟ 14,02%

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1975 -10,98%

1976 7,49%

1977 1,44%

1978 5,18%

1979 12,79%

1980 -1,30%

1981 -1,99%

Δηλαδή ένας ΜΟ 0,95%

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΣΟΚ

1982 3,45%

1983 -9,04%

1984 -4,66%

1985 7,29%

1986 -12,82%

1987 -5,41%

1988 8,21%

1989 17,83%

Δηλαδή ένας ΜΟ 1,86%

ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΖΟΛΩΤΑ ΓΡΙΒΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

1990 3,97%

1991 -5,78%

1992 5,77%

Δηλαδή ένας ΜΟ 4,65%

ΠΗΓΕΣ

 1. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 1992

Α10-(8)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Συσκευαστήριο φρούτων στην Θεσσαλία, που κατασκευάστηκε στην περίοδο της δικτατορίας.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

            Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και δημιουργός του Ομίλου ΙΖΟΛΑ (8 βιομηχανικές μονάδες) Γ Π Δράκος στο βιβλίο «Η βιομηχανία στην Ελλάδα» αναφέρει την συμμετοχή της βιομηχανίας στην μεταπολεμική περίοδο:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1946-1950 (Λαϊκό Κόμμα κλπ)

Μόνο για το 1950 11,7%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1952 (Φιλελεύθεροι κλπ)

11,3% δηλαδή -0,4 μονάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1952-1955 (Ελληνικός Συναγερμός)

12,7 % δηλαδή 1,4 μονάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1955-1963 (ΕΡΕ)

13,9% δηλαδή 1,2 μονάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1963-1967 (ΕΚ, Αποστάτες)

15,3% δηλαδή 1,4 μονάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 (Δικτατορία)

20,3% δηλαδή 5 μονάδες

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974-1979 (ΝΔ)

21,5% δηλαδή 1,2 μονάδες

ΠΗΓΗ

«Η βιομηχανία στην Ελλάδα» του Γ Π Δράκος

Α10-(9)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Εργασία για τον λαό, δεν υπήρχαν άνεργοι και ο εργαζόμενος εύρισκε εργασία χωρίς να παρακαλά και να εξευτελίζεται. Με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ κάτι που το στερήθηκε ο λαός στην μεταπολίτευση.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1946-1950 (Λαϊκό Κόμμα κλπ)

Ετήσιος ΜΟ 2.726 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1950-1952 (Φιλελεύθεροι κλπ)

Ετήσιος ΜΟ 3.372 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1952-1955 (Ελληνικός Συναγερμός)

Ετήσιος ΜΟ 1.883 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1955-1963 (ΕΡΕ)

Ετήσιος ΜΟ 2.686 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1963-1967 (ΕΚ, Αποστάτες)

Ετήσιος ΜΟ 6.222 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1974 (Δικτατορία)

Ετήσιος ΜΟ  12.744 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974-1979 (ΝΔ)

Ετήσιος ΜΟ 12.437 εκατ δρχ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Βάσει στοιχείων ΙΟΒΕ

Το 1963 (ΕΡΕ)  55 εκατ δολ 7,5% του συνόλου των εξαγωγών.

Το 1966 (ΕΚ – Αποστάτες) 72 εκατ δολ 18% του συνόλου των εξαγωγών.

1974 (Δικτατορία) 1.160,6 εκατ δολ 65,4% του συνόλου των εξαγωγών.

1978 (ΝΔ) 2.021,9 εκατ δολ 67,4% του συνόλου των εξαγωγών.

Τα ΔΝΤ στην έκθεση του Μαΐου 1975 σελ 1, 76 και 81  γράφει:

«Οι εξαγωγές βιομηχανικών προιόντων , μεταξύ των ετών 1968 και 1973 πολλαπλασιάστηκαν….. Η βιομηχανία έγινε ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας της ελληνικής οικονομίας. Έτσι συντελέστηκε υγιής και εξωστρεφής εκβιομηχάνιση …… Οι εξαγωγές σημείωσαν αλματώδη αύξηση……….».

ΠΗΓΗ

«Η βιομηχανία στην Ελλάδα» του Γ Π Δράκος

Α10-(10)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Επρόσωποι των εργοστασίων επισκέπτοντο τους στρατευμένους με δώρα.

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1955-1963 (ΕΡΕ)

Εισπράξεις 295,9 εκατ δρχ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1963-1966 (ΕΚ, Αποστάτες)

Εισπράξεις 403,5 (το 1966) εκατ δρχ  αύξηση 36,4%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1974 (Δικτατορία)

Εισπράξεις 1.7774,1  (το 1974) εκατ δρχ  αύξηση 339,7%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1974-19781 (ΝΔ)

Εισπράξεις 4.771,3  (το 1981) εκατ δρχ  αύξηση 168,9%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 (ΠΑΣΟΚ)

Εισπράξεις 5.994,4 (το 1966) εκατ δρχ  αύξηση 25,6%

ΠΗΓΕΣ
1.     ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
2.     «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 1984 τεύχος ΙΙΙ σε΄225
3.     ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε.

O Γ Δράκος (πρόεδρος ΣΕΒ)  αναφέρει στο βιβλίο του «Η Βιομηχανία στην Ελλάδα» έκδοση 1980

1966 εξαγωγές βιομ προϊόντων 72 εκατ δολάρια

1974   εξαγωγές βιομ προϊόντων 1.160,6 εκατ δολάρια

Α10-(11)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος με τον Στυλιανό Παττακό

ομιλεί στο λαό της Νέας Oρεστιάδας στην κεντρική πλατεία της πόλης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

            Είναι σταθμικός δείκτης (ΔΤΚ) του επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών κατά χρόνο και τόπο, στον τομέα του λιανικού εμπορίου

ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1957-1966 (ΕΡΕ-ΕΚ Αποστάτες)

Μέση Ετήσια Ποσοστιαία Μεταβολή Τιμαρίθμου (ΜΕΠΜΤ) έναντι προηγουμένου έτους :

ΕΛΛΑΣ (ΜΕΠΜΤ) : 2,10

ΟΟΣΑ  (ΜΕΠΜΤ) : 2,37

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1972 (Δικτατορία)

ΕΛΛΑΣ (ΜΕΠΜΤ) : 2,45

ΟΟΣΑ  (ΜΕΠΜΤ) :  4,58

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 (Δικτατορία)

ΕΛΛΑΣ (ΜΕΠΜΤ) : 4,31

ΟΟΣΑ  (ΜΕΠΜΤ) :  5,04

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1981 (ΝΔ)

ΕΛΛΑΣ (ΜΕΠΜΤ) : 17,13

ΟΟΣΑ  (ΜΕΠΜΤ) :  9,97

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 (ΠΑΣΟΚ)

ΕΛΛΑΣ (ΜΕΠΜΤ) : 18,19

ΟΟΣΑ  (ΜΕΠΜΤ) :  5,30

ΠΗΓΕΣ

 1. «50 χρόνια ΤΕ» σελ 518,649, 716

 2. ΟΟΣΑ Press Release on Latest Trends in Consumer Prices Nov 9, 1978

 3. OOSA Economic autlook June 1989  και ΔΝΤ

Α10-(12)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Δεν ήταν καθόλου δεδομένο το νερό για πολλές περιοχές της χώρας, σε πολλά μέρη το νερό έφτασε μετά την δικτατορία της 21ης Απριλίου.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

            Από ειδική μελέτη του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκε 21/7/1988 στον «οικονομικό Ταχυδρόμο» και το Βήμα».

……………………………………1962-79……..1974-79…….1976-86

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ……..8,4%……………3,5% ……….1,2%

Συν παραγωγικότητα συν/των…….6,6%………..1,7%………….-0,5%

Παραγωγικότητα εργασίας………..9,1%…………..3,1%…………..0,2%

Αύξηση κεφαλαίου……………….11,8%………….7,4%…………..4,5%

Σχέση Κεφάλαιο/ εργασία………..12,5%………….7,0%……………3,4%

Υποκατάσταση συντελεστών………2,5%…………..1,4%…………..0,7%

Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι ο δείκτης ετήσιου μέσης ποσοστιαίας μεταβολής

1968-1973 ήταν η υψηλότερη διεθνώς 7,8………. Ενώ 1979-1990 ήταν 0,6 μικρότερη παγκοσμίως  («Οικονομικός Ταχυδρόμος» 20-8-92 σελ 17) .

Ο ΟΟΣΑ σε έρευνά του τονίζει για την περίοδο 1979-93: « Η Ελλάς αποτελεί τη μοναδική χώρα του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, της οποίας η συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών εργασίας και του Κεφαλαίου ήταν αρνητική (-0,3%). Ενώ στην Ισπανία, Πορτογαλία και Ιρλανδία ήταν αντίστοιχα 1,7%, 1,1% κα 3,3%….» («Οικονομικός Ταχυδρόμος» 6-4-95 σελ 106) .

Α10-(13)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Ο Στ.  Πατακός είχε ταυτιστεί από τον κόσμο με το μυστρί και το ψαλίδι των εγκαινίων, παντού κάποιο νέο έργο ή κάποια νέα μονάδα παραγωγής δημιουργείτο.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τιμές σταθερές 1970 σε εκατομ δραχμές

ΠΚ = Πάγιο Κεφάλαιο

ΑΔ = Ακαθάριστη Δαπάνη

ΑΕΠ = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1956-63

ΕΤΟΣ…ΕΠΕΝΔ ΠΚ…ΑΔ…ΠΚ/ΑΔ…ΑΕΠ….ΑΔ/ΑΕΠ

1956…..19.395….125.485….15,46%…120.394…..16,1%

1963…..35.996….190.971….18,65%…181.534…..19,8%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1964-66

ΕΤΟΣ…ΕΠΕΝΔ ΠΚ…ΑΔ…ΠΚ/ΑΔ…ΑΕΠ….ΑΔ/ΑΕΠ

1964…..43.445….209.612….20,73%…196.586…..22,1%

1967…..50.567….239.481….21,12%…228.040…..22,17%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-73

ΕΤΟΣ…ΕΠΕΝΔ ΠΚ…ΑΔ…ΠΚ/ΑΔ…ΑΕΠ….ΑΔ/ΑΕΠ

1967…..49.770….253.331….19,64%…240.791…..20,67%

1973….100.093….413.665….24,20%..383.916…..26,07%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-81

ΕΤΟΣ…ΕΠΕΝΔ ΠΚ…ΑΔ…ΠΚ/ΑΔ…ΑΕΠ….ΑΔ/ΑΕΠ

1975…..74.660….406.436….18,37%…390.000…..19,14%

1981…..85.750….491.383….17,45%…464.259…..17,70%

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-89

ΕΤΟΣ…ΕΠΕΝΔ ΠΚ…ΑΔ…ΠΚ/ΑΔ…ΑΕΠ….ΑΔ/ΑΕΠ

1982…..84.100….506.337….16,61%…483.879…..17,38%

1989…..83.416….587.908….14,19%…539.707…..15,46%

ΠΗΓΕΣ

 1. Έκθεση Δ/του ΤΕ για το 1970 σελ 14

 2. Έκθεση Δ/του ΤΕ για το 1972 σελ 19

 3. ΤΕ «Η Ελλην Οικονομία» τομ ΙΙΙ σελ 44, 45, 49

 4. Εθνικοί λογαριασμοί 1987 σελ 44,45,49

 5. Εθνικοί λογαριασμοί 1989 σελ 50

Α10-(14)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Με καμάρι διεκδικούσε η δικτατορία  την μεγαλύτερη ναυτιλία στον κόσμο (με Ελληνικά πληρώματα).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Όπως θα φανεί πιο κάτω συγκριτικά η περίοδος της δικτατορίας , είχε τις μικρότερες φορολογικές επιβαρύνσεις, το νούμερο δείχνει την εκατοστιαία συνολική  φορολογική επιβάρυνση στο τέλος κάθε περιόδου:

Στο τέλος του 1963 Περίοδος ΕΡΕ…….. 23,7

Στο τέλος του 1966 Περ/ος ΕΚ-αποστ….26,3

Στο τέλος του 1974 Περίοδος χούντας….25,6

Στο τέλος του 1981 Περίοδος ΝΔ……….29,1

Στο τέλος του 1989 Περίοδος ΠΑΣΟΚ…34,9

ΠΗΓΗ

Εθνικοί λογαριασμοί 1958-75 σελ 246

Εθνικοί λογαριασμοί 1980,87,89

Α10-(15)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Πόσο ασύληπτα και μακρινά είναι τα συνθήματα αυτά για την μεταπολιτευτική πραγματικότητα που πλήθος ανθρώπων διεκδικούν σε ουρές ένα πιάτο φαί.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ

Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» στο τεύχος της 26/1/1967 τέσσερεις μόνο μήνες πριν την 21η Απριλίου : « Η ραγδαία άνοδος του τιμαρίθμου , τα δύο τελευταία έτη (1965-1966) , κατέστη εκ των βασικών οικονομικών προβλημάτων».

 

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή το 1966 ήταν + 4,5  το 1967 πήγε -1,3

Ο δείκτης ειδών διατροφής  το 1966 ήταν  +4,5 το 1967 πήγε -3,6

Ο δείκτης τιμών χονδρικής το 1966 ήταν +3,1 το 1967 πήγε -2,5

Ο ΟΟΣΑ στο τεύχος Ιουλίου 1973 δημοσίευσε πίνακα για το β εξάμηνο 1972 για το 1973 και για το πρώτο εξάμηνο του 1973 , ας το δούμε

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ 1970=100

ΧΩΡΕΣ…………Β ΕΞΑΜ 1971 Α ΕΞΑΜ 1972 Β ΕΞΑΜ 1972 Α ΕΞΑΜ 1973

ΕΛΛΑΣ…………..103…………….108……………105…………….113

ΒΕΛΓΙΟ………….104…………….110……………108…………….115

ΓΑΛΛΙΑ…………105…………….112……………109…………….116

ΓΕΡΜΑΝΙΑ….…..105…………….111……………109…………….116

ΙΤΑΛΙΑ…………..105…………….111……………108…………….117

ΑΥΣΤΡΙΑ………..105……………..111……………108…………….117

ΔΑΝΙΑ……………106……….…….113……………110…………….118

ΣΟΥΗΔΙΑ………..107……………..114……………112…………….118

ΝΟΡΒΗΓΙΑ…..…..106……………..114……………111…………….119

ΦΙΛΑΝΔΙΑ……….106…………….114……………110…………….120

ΕΛΒΕΤΙΑ…………107…………….114……………111…………….120

ΟΛΛΑΝΔΙΑ………108…………….116……………113…………….121

ΙΣΠΑΝΙΑ………….108…………….117……………114…………….123

ΑΓΓΛΙΑ…………..109…………….117……………114…………….123

ΙΣΛΑΝΔΙΑ………..107…………….117……………108…………….126

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ …..112…………….124……………121…………….133

ΤΟΥΡΚΙΑ…………119…………….137……………131…………….—

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΟΥ ΤΟ 1973  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΣΥΕ (Στατιστική Επετηρίδα 1975 σ 432)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ………..100,0

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ………99,0

ΜΑΡΤΙΟΣ ……………102,2

ΑΠΡΙΛΙΟΣ……………103,9

ΜΑΙΟΣ……………….106,0

ΙΟΥΝΙΟΣ……………..108,7

ΙΟΥΛΙΟΣ……………..107,3

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ…….…..107,8

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ……..114,0

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ…………119,4

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ………..126,5

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ………..130,1

Α10-(16)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Νεολαία με προοπτική στο μέλλον και ελπίδα στην ζωή, ποιά σύγκριση μπορεί να γίνει με τις χαμένες γενιές των νέων στην μεταπολίτευση.

ΜΕΣΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΚΛΙΝΩΝ (ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1956-1963 6,67 %  ΕΡΕ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1964-1966 9,12% ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1967-1973 10,05% ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1975-1981 7,31% ΝΔ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1982-1989 5,06% ΠΑΣΟΚ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  του Ν Ι Μακαρέζου εκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ

pluton22.blogspot.gr

5 thoughts on “ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ – Απολογία του δικτάτορα Γ. Παπαδοπούλου (Απόσπασμα σχετικό προς τα συνθήματα Ψωμί παιδεία ελευθερία)

 1. ΣΕ ΠΟΙΟ ΓΥΨΟ ΡΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑ ΤΗΣ ΦΑΠΑΣ,ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΕΙΔΗ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΠΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ ΞΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΝΑ ΒΙΑΖΕΙΣ ΝΑ ΚΛΕΒΕΙΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ Κ ΝΑ ΜΕΝΕΙΣ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ. ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΙΡΕΥΕΣΑΙ ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ;;;

 2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ… Γκρίζα ζώνη το Αιγαίο, τρία εκατομμύρια μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες μέσα στα σπλάχνα της Ελλάδας, φτώχεια μιζέρια , ανέχεια , απόλυτη καταστροφή και ποιος ξέρει τι άλλο μας ξημερώνει, αυτά δεν είναι εγκλήματα κατά των Ελλήνων και τις πατρίδος;
  Κάντε την σύγκριση και βγάλτε το συμπέρασμα!!!

 3. Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΔΟΘΗΚΕ ΑΣ ΜΗΝ ΚΡΥΒΟΜΑΣΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΜΑΣ Η ΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ …. ΜΙΛΙΣΙΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΛΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ …! ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΜΠΑΧΑΛΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΑΠΛΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΣΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ……. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤHΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΣ …. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΕΣ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ …… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ…. ΠΗΡΕ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΚΑΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟ ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΘΙΚΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΑΝ !!! ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ…….. ΑΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ Ο ΦΙΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΟΣ ΟΠΟΤΕ ΕΝ ΜΕΡΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΠΙΚΡΙΑ ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙ……………..

 4. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ »ΚΩΣΤΑ» ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΚΩΔΗΣ..ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ .ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ,ΚΛΕΦΤΗΣ,ΦΟΝΙΑΣ,ΛΑΜΟΓΙΟ ΚΛΠ…ΕΛΕΟΣ….

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s