"Greek National Pride" blog / ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / ΕΛΛΑΔΑ / ΕΥΠ

62 χρόνια από την ίδρυση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών


new-EYP-612

Με το νομοθετικό διάταγμα 2421/1953 ιδρύθηκε, κατά τα δυτικά πρότυπα, η «Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών» (Κ.Υ.Π.).

Με το νόμο 1645/1986 η Κ.Υ.Π. μετονομάστηκε και ουσιαστικά επανιδρύθηκε ως «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών» (Ε.Υ.Π.).

Το έμβλημα της Υπηρεσίας συμβολίζει την αναζήτηση της αλήθειας σε οποιαδήποτε περιοχή της υδρογείου.

Φέρει τον τίτλο της Υπηρεσίας (Ε.Υ.Π.) και το ρητό του Περίανδρου «λόγων απορρήτων εκφοράν μη ποιού».

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αποτελεί αυτοτελή δημόσια πολιτική υπηρεσία.

 Πολιτικός προϊστάμενος της Ε.Υ.Π. είναι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Διοικητής της Ε.Υ.Π. από τις 30 Ιανουαρίου 2015 είναι ο κ. Γιάννης Ρουμπάτης.

Σύμφωνα με το νόμο 3649/2008 στις αρμοδιότητες της Ε.Υ.Π. ανήκουν:

1 Η συλλογή και παροχή πληροφοριών και στοιχείων, η υποβολή εκτιμήσεων και προτάσεων στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τους καθ’ ύλην συναρμόδιους Υπουργούς για την πρόληψη ή αποτροπή απειλής της εθνικής ασφάλειας ή του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθώς και για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Χώρας.

2 Η αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και παροχή πληροφοριών, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου, κυρίως για θέματα που αφορούν στη δράση τρομοκρατικών οργανώσεων ή άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος στους τομείς της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, ανθρωπίνων μελών, όπλων, ναρκωτικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, ιδίως πυρηνικών, ραδιοβιολογικών και χημικών (ΠΡΒΧ), καθώς και για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

3 Ο συντονισμός, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΚΥ.Σ.Ε.Α., της δράση των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας της Χώρας στον τομέα συλλογής και διάθεσης των πληροφοριών, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της. Παράλληλα, συνεργάζεται και ενημερώνει τη Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Σ.Π.) και τις υπηρεσίες πληροφοριών των Επιτελείων που εποπτεύονται από αυτήν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

4 Η μέριμνα για την αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής σε βάρος της Χώρας δραστηριότητας.

5 Η παροχή στα αρμόδια για την αντιμετώπιση κρίσεων συλλογικά όργανα του Κράτους της αναγκαίας πληροφοριακής συνδρομής για την επιτέλεση της αποστολής τους. Η παροχή στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της εντός των ορίων της αρμοδιότητάς της, πληροφοριακής υποστήριξης, που είναι αναγκαία για την επιχειρησιακή σχεδίαση του Γ.Ε.ΕΘ.Α.

6 Η συνεργασία με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.

7 Η σύνταξη με βάση τις πληροφορίες που διαθέτει, πληροφοριακών δελτίων, μελετών και εκθέσεων και η διαβίβαση αυτών στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές.

Επιπροσθέτως η Ε.Υ.Π.:

1 Αποτελεί Τεχνικής Φύσεως Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών (INFOSEC) και μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003 (ΦΕΚ 273 Α’), για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών και συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών, καθώς και για την πιστοποίηση του διαβαθμισμένου υλικού των εθνικών επικοινωνιών.

Η πιστοποίηση παρέχεται έναντι καταβολής παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Οικονομίας και Οικονομικών.

2 Ορίζεται ως η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων, η οποία μεριμνά για την πρόληψη και τη στατική και ενεργητική αντιμετώπιση ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 325/2003.

Σύμφωνα με το νόμο 3649/2008 αποστολή της Ε.Υ.Π. είναι η εντός του πλαισίου του Συντάγματος και των νόμων, αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των πληροφοριών που αφορούν:

1 Στην προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γένει εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της Χώρας.

2 Στην πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου,της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της Χώρας.

3 Στην πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Η Ε.Υ.Π. σε περίοδο πολέμου, επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας υπάγεται στον Αρχηγό Γ.Ε.ΕΘ.Α., ο οποίος, δια του Διοικητή της Ε.Υ.Π., ασκεί πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην άμυνα και την ασφάλεια της Χώρας.

Στην περίπτωση οποιασδήποτε δράσης που αποβλέπει στη βίαιη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος, η Ε.Υ.Π., μετά από απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α., λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης πληροφοριών της Χώρας.

Στην Ε.Υ.Π. υπηρετεί:

1 Μόνιμο πολιτικό προσωπικό.

2 Ειδικό επιστημονικό, καθώς και τεχνικό ή βοηθητικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

3 Εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος και αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Ε.Υ.Π. συγκροτείται από:

1 Την Κεντρική Υπηρεσία.

2 Τις Περιφερειακές Μονάδες στο Εσωτερικό.

3 Τα Κλιμάκια στο Εξωτερικό.

Η Ε.Υ.Π., στα πλαίσια της αποστολής της, συνεργάζεται στενά με άλλες Υπηρεσίες Πληροφοριών και Ασφαλείας, ελληνικές και ξένες. Οι ελληνικές υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται η Ε.Υ.Π είναι κυρίως οι εξής:

  1. Η Διακλαδική Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Σ.Π.) και συναρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες πληροφοριών των Επιτελείων για θέματα αρμοδιότητάς τους.

  2. Η Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας (ΔΙ.Κ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη που έχει ως αποστολή την εσωτερική ασφάλεια.

  3. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) που υπάγεται απ’ ευθείας στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

  4. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (πρώην Σ.Δ.Ο.Ε.).

  5. Επιπλέον η Ε.Υ.Π. συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων Χωρών και Διεθνών Οργανισμών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

  6. Η Διεύθυνση Ασφαλείας (ΔΑ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΕΝΑΝΠ).

Η Κεντρική Υπηρεσία της Ε.Υ.Π. βρίσκεται στην Αθήνα. Η Ε.Υ.Π. διαθέτει περιφερειακές μονάδες-γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπου απαιτείται η κάλυψη πληροφοριακών αναγκών επί θεμάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας της χώρας. πι πληροφορίες που συλλέγονται από την Ε.Υ.Π. προέρχονται κυρίως από συνεργασία με Ελληνικές και Ξένες Υπηρεσίες, έμψυχες πηγές χρήση νόμιμων τεχνικών μέσων και ανοιχτές πηγές (ΜΜΕ, Διαδίκτυο).

Στα πλαίσια των παραμονής των στελεχών στην Ε.Υ.Π., τα τελευταία εκπαιδεύονται διαρκώς παρακολουθώντας διάφορα ειδικά σχολεία. Όπως είναι η φοίτηση στην Σχολή Εθνικής Ασφαλείας. Αποστολή της τελευταίας είναι η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των Ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος και Πολιτικών Υπαλλήλων άλλων Υπουργείων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δεν υπερβαίνει τους 40 σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά µε απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη.

Με την ίδια απόφαση:

Καθορίζεται η προέλευση των σπουδαστών σε ποσοστό μέχρι 40% από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, από πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των λοιπών Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Γ.Ε.Ε.Θ.Α., στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι μέχρι οκτώ μήνες και αρχίζει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Εισάγονται για φοίτηση και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, µε βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων βαθμών, καθώς και πολιτικοί υπάλληλοι Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών, εξουσιοδοτημένοι για τον χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφάλειας.

Οι σπουδαστές της Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Αξιωματικοί πρέπει να κατέχουν τα ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

Α’ Ομάδα: θέματα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας.

Β’ Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις. Διεθνείς Οργανισμοί. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ’ Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Δ’ Ομάδα: Εθνικά θέματα. Διεθνείς Συνθήκες.

Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.

Ε’ Ομάδα : Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση. Δημόσια Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων.

Άλλη μια ιδιαίτερης σημασίας σχολή που φοιτούν τα στελέχη της ΕΥΠ είναι η Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Η τελευταία έχει ως αποστολή την επιμόρφωση και την εκπαίδευση Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και υπαλλήλων των Υπουργείων, Οργανισμών και Επιχειρήσεων Δημοσίου ή ιδιωτικού Δικαίου, με σκοπό αυτοί να καταστούν ικανοί να χειρίζονται θέματα Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Επί πλέον η Σχολή λειτουργεί και ως επιστημονικός φορέας στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, για θέματα Αμυντικής Πολιτικής και Εθνικής Στρατηγικής. Η Σχολή Εθνικής Άμυνας είναι Σχολή ανώτατων αμυντικών σπουδών, διοικούμενη από ανώτατο Αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων, βαθμού Αντιστράτηγου ή Υποστράτηγου ή αντίστοιχου άλλων κλάδων των ΕΔ.

Είναι ισότιμη με Μείζονα Σχηματισμό, υπάγεται διοικητικά και εκπαιδευτικά στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και από πλευράς διοικητικής μέριμνας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ). Επίσης τα στελέχη της ΕΥΠ κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία παρακολουθούν πλήθος ημερίδων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Σήμερα, το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ε.Υ.Π είναι η αποστρατιωτικοποίηση της υπηρεσίας με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κατά καιρούς φαινόμενα που τα συναντάμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως ο συνδικαλισμός.

Επίσης, συχνή είναι η εμπλοκή της Ε.Υ.Π σε αστυνομικού χαρακτήρα καθήκοντα που έχουν να κάνουν με το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα ή την εσωτερική τρομοκρατία εξαιτίας αδυναμίας της ΕΛ.ΑΣ να ανταποκριθεί.

πηγη

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s