"Greek National Pride" blog

Εγγύηση Ασφάλειας! Η ανατομία του σχεδίου δράσης του Υπ. Αμύνης για το 2022: Τι θα γίνει με Εθνικό τυφέκιο και Εθνικό όχημα


Ειδική ανάλυση Πενταπόσταγμα! Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας- Βελτίωση Υποστήριξης Οπλικών Συστημάτων-Απόκτηση/ Αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων-Αναβάθμιση θητείας-Μελέτη από κοινού με Κέντρα και Think Tanks του εξωτερικού-Εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης «Γεωστρατηγικού περιβάλλοντος ΝΑ Μεσογείου»
Πριν λίγο αναρτήθηκε επισήμως  από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (ΥΠΑΜ) το σχέδιο δράσης του το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα εδάφια , σημαντικότερα των οποίων αναλύουμε όπως παρακάτω:

-Ταυτότητα Υπουργείου, όπου γίνεται αναφορά στις  Δομές και τους  Διαθέσιμους πόρους

-Διατύπωση Στόχων και Σύνδεση με Στρατηγικές Επιλογές, όπου επιχειρείται σύνδεση των στόχων του ΥΠΑΜ με τις Στρατηγικές επιλογές του Κυβερνητικού Προγραμματισμού 

Στόχος 1 : Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας , όπου αναφέρονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για το 2022

-Στόχος 2: Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Χρηματοδοτικών εργαλείων και Ερευνητικών προγραμμάτων

-Στόχος 3: Ενίσχυση και προβολή της Κοινωνικής Συνεισφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων

-Στόχος 4: Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας

 Στον στόχο 1 αναφέρονται αρχικά :

– Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων που ενεργοποιούνται: 45 ετησίως. Αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα που ενεργοποιούνται με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων.

– Αριθμός εξοπλιστικών προγραμμάτων που συμβασιοποιούνται: 50 ετησίως. Αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα που συμβασιοποιούνται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

– Ποσοστό κάλυψης της οροφής του υπηρετούντος προσωπικού:Βελτίωση δείκτη στο 90% ετησίως. Αφορά στην αύξηση του μονίμου προσωπικού από το υφιστάμενο 87%, στο 90% της προβλεπόμενης οροφής του προσωπικού μέσω προσλήψεων και αύξησης των εισακτέων στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δράσεις με μέριμνα  ΥΠΑΜ-ΥΦΥΠΑΜ

– Εξασφάλιση Επάρκειας Αμυντικού Εξοπλισμού

Βασική επιδίωξη είναι η σχεδίαση και υλοποίηση στοχευμένων εξοπλιστικών προγραμμάτων στη βάση
βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων. Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός θα
εξασφαλίσει πρώτα τη διατήρηση και σταδιακά την επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος του αξιόμαχου και της
ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας .

-Βελτίωση Παρεχόμενης Εκπαίδευσης

Η αναβάθμιση της στρατιωτικής / ακαδημαϊκής εκπαίδευσης είναι επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που
αποτελεί τον κυριότερο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων. Στόχο αποτελεί η ενίσχυση
συνεργασίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών ǿδρυμάτων (ΑΣΕǿ) και σχολών με τα ΑΕǿ με αξιοποίηση
της σωρευτικής επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας, καθώς και με αντίστοιχες σχολές στο εξωτερικό, στο πλαίσιο
διεθνών συνεργασιών.

-Αναδιοργάνωση του Συστήματος Διοίκησης και οργάνωσης των ΕΔ

Η αναδιοργάνωση των ΕΔ, έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της δυνατότητας
άμεσης αντίδρασης και  επέμβασης  τους. Παράλληλα επιδιώκεται ο  εξορθολογισμός των υφιστάμενων
δομών ώστε να  εξοικονομηθούν και αξιοποιηθούν ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι για την κάλυψη
κρίσιμων και επιτακτικών αναγκών. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιοιοποιηθεί το εργαλείο του ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε να αυτοματοποιηθούν διαδικασίες και λειτουργίες όπως επίσης και να καταπολεμηθεί η κακώς εννοούμενη  γραφειοκρατία

– Επανασχεδιασμός Πολιτικής Εκτάκτου Ανάγκης

-Επαύξηση Διαφάνειας  και καταπολέμηση διαφθοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ)

-Ενίσχυση και προβολή της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής βάσης

Έργα 

 Λειτουργία Συμβουλίου Αμυντικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Βιομηχανίας (ΣΑΕΤΒ)

– Εθνικό Τυφέκιο: Αντικατάσταση του υφιστάμενου τυφεκίου λόγω παλαιότητας, με νέο αυξημένων δυνατοτήτων στη παραγωγή του οποίου θα συμμετέχει με σημαντικό ποσοστό και η εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

– Εθνικό Όχημα: Αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου οχημάτων γενικής χρήσης λόγω παλαιότητας, με νέα οχήματα αυξημένων δυνατοτήτων και με σημαντικό ποσοστό συμμετοχής της εγχώριας βιομηχανίας.

– Βελτίωση Υποστήριξης Οπλικών Συστημάτων: Υποστήριξη των οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών προγραμμάτων προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους οικονομικούς φορείς.

– Απόκτηση/ Αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων: Απόκτηση / αναβάθμιση οπλικών συστημάτων, μέσω σύναψης σχετικών προγραμμάτων προμήθειας/ παροχής υπηρεσιών, με αρμόδιους οικονομικούς φορείς.

-Αναβάθμιση Κέντρων δια βίου μάθησης με την ίδρυση τους από το ΥΠΕΘΑ

-Επιμόρφωση Τεχνικού προσωπικού ΥΠΕΘΑ

-Αναβάθμιση θητείας , με την παροχή εκπαίδευσης και πιστοποίησης ψηφιακών και άλλων δεξιοτήτων με τη χρήση τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

-Αύξηση των Εισακτέων στο σύνολο των στρατιωτικών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Ανώτατων Στρατιωτικών ΣχολώνΥπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

-Σταδιακή αύξηση των εισακτέων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων.

-Πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

-Ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με προσωπικό κρίσιμων εξειδικεύσεων.

-Εκπαίδευση Εφέδρων προς αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων

-Επικαιροποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των στρατιωτικών γνώσεων των Εφέδρων καθώς και ενσωμάτωση και ισχυροποίηση των οργανικών δεσμών τους με τη Μονάδα στην οποία θα ενταχθούν κατά την επιστράτευση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιχειρησιακή της ετοιμότητα.

– Έκδοση Νέας Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), Πλήρης Εφαρμογή της (επικαιροποίηση απορρεόντων θεσμικών κειμένων)

-Έκδοση της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ), ως κείμενο έκφρασης της αμυντικής πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και επιδιώξειςτης κυβέρνησης για την επίτευξη του εκ του Νόμου σκοπού της Εθνικής Άμυνας, μέσω της αξιοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, στην κατεύθυνση της
διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων και της επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεων που τίθενται, εντός του πλαισίου εφαρμογής της Στρατηγικής ΕθνικήςΑσφάλειας.

-Τροποποίηση του Νόμου περί καταστάσεως Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων

-Επικαιροποίηση – Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου.

-Εφαρμογή και Διαχείριση ολοκληρωμένου Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΥΑ ΕΔ)

-Εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ), το οποίο είναι βασισμένο σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα.

-Διαχείρισημε σκοπό τη διασφάλιση/προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων στους χώρους εργασίας και ευθύνης τους.

-Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων

-Ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία των Υγειονομικών Υπηρεσιών (ΥΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων η οποία σχεδιάζεται από μηδενική βάση. Το έργο αφορά σε 1 Κέντρο Συλλογής Δεδομένων (ΚΣΔ) και σε 15 Μονάδες Υγείας του ΥΠΕΘΑ [(Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) – Κινητά Χειρουργικά ΝοσοκομείαΕκστρατείας (ΚΙΧΝΕ) – Παραρτήματα ΣΝ)].

-Εγκαθίδρυση Νέου Συστήματος Αξιολόγησης Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

-Ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες επί στρατολογικών θεμάτων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος

-Δημιουργία δεκαέξι (16) νέων ηλεκτρονικών στρατολογικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αίτημάτου, να παρακολουθεί την πορεία διεκπεραίωσής και να παραλαμβάνει στην ηλεκτρονική του θυρίδα αιτηθέντα έγγραφα και πληροφορίες.

-Ενέργειες μείωσης της γραφειοκρατίας και δραστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας έως το επίπεδο Μονάδας σε όλους τους Κλάδους των Ενόπλων

-Ψηφιακός χάρτης Ενόπλων Δυνάμεων
Επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων και επενδύσεων, μέσω της δημιουργίας εφαρμογής GIS και την παράλληλη υλοποίηση νέων εσωτερικών διαδικασιών.

-Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Εθνοφυλακής
Εκσυγχρονισμός – επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το θεσμό της Εθνοφυλακής.

-Αναθεώρηση Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανικής Στρατηγικής (ΕΑΒΣ)
Εκπόνηση αναθεωρημένης Εθνικής Αμυντικής και Βιομηχανικής Στρατηγικής.

 

-Έκθεση DEFEA 2023
Προετοιμασία για την διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας DEFEA που θα διεξαχθεί τον Μάϊο του 2023

Αναβάθμιση Αμυντικής Διπλωματίας

-Αριθμός δράσεων που πραγματοποιούνται :Αφορά στις δράσεις που πραγματοποιούνται για να υποστηρίξουν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο τη στρατηγική αμυντικής διπλωματίας, ετησίως 7

-Αριθμός παραγόμενου πληροφοριακού υλικού-θεσμικών κειμένων. Αφορά σε πληροφοριακό υλικό-θεσμικά κείμενα που εκπονούνται για να υποστηρίξουν σε διεθνές και εθνικό επίπεδο τη στρατηγική αμυντικής διπλωματίας , ετησίως 3

-Αριθμός διεθνών αποστολών που συμμετέχει η χώρα. Αφορά σε διεθνείς αποστολές που συμμετέχουν οι Ένοπλες, ετησίως 23

Δράσεις με μέριμνα ΥΕΘΑ-ΥΠΕΘΑ

Διοργάνωση Δράσεων Εξωστρέφειας Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας-ενημέρωσης για την ανάδειξη των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διάδοση του έργου και της εικόνας τους.

Δημιουργία Πληροφοριακού Υλικού-Θεσμικών Κειμένων. Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού (μελέτες- εκδόσεις) και θεσμικών κειμένων, με σκοπό την ανάδειξη των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Έργα

-Διεξαγωγή Συνεδρίου Ναυτικής Στρατηγικής

Διεξαγωγή Συνεδρίου Ναυτικής Στρατηγικής με τη συμμετοχή Υψηλόβαθμών στελεχών του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, Πολεμικών Ναυτικών της Αν. Μεσογείου και των Βαλκανίων, με σκοπό την ανάδειξη του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ως πρωτοστάτη στην ανάπτυξη της θεωρίας χρήσης της Ναυτικής Ισχύος στο σύγχρονο θαλάσσιο
περιβάλλον.

Σεμινάριο σε συνεργασία με Κέντρα και Think Tanks του εξωτερικού
Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα την «Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών- Ανθεκτικότητα».

-2η Συνάντηση Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (ΣΕΥΕ)
Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα «Διαχείριση Διακρατικών Κρίσεων».

-Συνέδριο Υψηλής Στρατηγικής
Διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Το Μέλλον στο επίκεντρο της Στρατηγικής Σκέψης».

-Διοργάνωση “Workshop meeting assistance for EU border security and country illegal migration.Διοργάνωση εργαστηρίου διάρκειας 1 ή 2 ημερών σε συνεργασία με έτερο κράτος.

-Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων στην Καλαμάτα Δημιουργία Διεθνούς Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων.

-Μελέτη από κοινού με Κέντρα και Think Tanks του εξωτερικού
Εκπόνηση και παρουσίαση μελέτης «Γεωστρατηγικού περιβάλλοντος ΝΑ Μεσογείου».

-Έκδοση Στρατηγικής μελέτης
Έκδοση στρατηγικής μελέτης με τίτλο «Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στη ΝΑ Μεσόγειο».

-Σύνταξη Εθνικής Αμυντικής Διαστημικής Πολιτικής (ΕΑΔΠ)
Αποτύπωση των βασικών τομέων δραστηριοποίησης των Ενόπλων Δυνάμεων στο διάστημα και προτεραιοποίηση των μελλοντικών τους επιδιώξεων και επιχειρησιακών απαιτήσεων (εθνικές αμυντικές μέσο -μακροπρόθεσμες επιδιώξεις).

Διαπιστώσεις-Συμπεράσματα

Στην ανάλυσή μας,  εστιάσαμε  στην Εγγύηση της Ασφάλειας της Άμυνας της Χώρας και στην Αναβάθμιση  της Αμυντικής Διπλωματίας, που αποτελούν τους 2 βασικότερους τομείς του σχεδίου δράσης  του ΥΠΑΜ για το 2022.

Εκείνοι οι στόχοι-έργα  που είναι με Bold  στο άρθρο μας έχουν πολύ μεγάλη σημασία και η πραγματοποίησή τους θα αναβαθμίσει σημαντικότατα την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό ,τη μαχητική και αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

Εθνικό τυφέκιο και Εθνικό όχημα αποτελούν δύο πολύ σημαντικά έργα αυτονόμησης της χώρας μας σε αυτούς τους πολύ βασικούς τομείς ασφαλείας μας 

Η βελτίωση της υποστήριξης των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων και η απόκτηση/ αναβάθμιση Οπλικών Συστημάτων είναι σημαντικότατοι  και κρίσιμοι παράγοντες της αμυντικής ισχύος ενός κράτους, αφού ο μέν πρώτος συνάδει με τη βέλτιστη απόδοση και παράταση ζωής των υπαρχόντων μέσων μας , ο δε δεύτερος στην ακόμη μεγαλύτερη επαύξηση της ισχύος μας.

Ωστόσο τα παραπάνω είναι το υλικό, το οποίο για να αποδώσει επαρκώς χρειάζεται έμψυχο δυναμικό , καλό εκπαιδευμένο, με επαγγελματική κατάρτιση, μεγάλου σε μέγεθος. Επίσης απαιτείται εκπαίδευση σε τακτά χρονικά διαστήματα της εφεδρείας και αναπροσαρμογή της Εθνοφυλακής.

Το ΥΠΑΜ με τα έργα-στόχους  του  αποβλέπει στο να προωθήσει  την ευόδωση των ανωτέρω με τρόπο ώστε προσωπικό και υλικό των ΕΔ να συνδυαστούν άριστα για τη διασφάλιση της άμυνας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας.

Η  ανάπυξη της πολεμική βιομηχανία της χώρας  αποτελεί βασικότατη προτεραιότητα του ΥΠΑΜ, στην οποία εστιάζει και επιχειρεί να προβάλλει μέσω της Διεθνούς εκθέσεως DEFEA που θα διεξαχθεί τον Μάϊο του 2023, της οποίας οι προετοιμασίες ξεκίνησαν.

Τέλος με έργα και δράσεις επιχειρείται η αναβάθμιση της αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας. Η συμμετοχή μας με στρατιωτική δύναμη στις επιχειρήσεις στο Σαχέλ και η αποστολή αντιαεροπορικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, αποτελούν απτά δείγματα άσκησης  της αμυντικής διπλωματίας. 

Κλείνουμε τέλος με την ευχή όλοι οι παραπάνω στόχοι του ΥΠΑΜ για το 2022 να ευοδωθούν, για το καλό της Πατρίδας και του Έθνους. 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s